Výpůjční řád

1) Právo užívat movitou věc na základě této smlouvy má pouze nájemce, podepsaný na smlouvě, nebo blízké osoby jím určené, a to k nekomerčním účelům. Za všechny ostatní osoby zodpovídá nájemce.

2) Podpisem předávacího protokolu nájemce potvrzuje, že byl seznámen se způsobem užívání movité věci, její údržbou a souhlasí se stavem vozidla při převzetí, popsaným v protokolu.

3) Na základě smlouvy o zapůjčení se nájemce zavazuje užívat movitou věc ve shodě s jejím určením tak, aby nedošlo k jejímu poškození či zcizení, včetně řádného zabezpečení proti krádeži a zajištění při přepravě. Nájemce se zavazuje dodržovat všechny předpisy vztahující se na provoz na pozemních komunikacích a cyklostezkách a prohlašuje, že je způsobilý a oprávněný k užívání movité věci.

4) V případě zjištění nedostatku na technickém stavu movité věci se zavazuje nájemce neprodleně informovat pronajímatele a na základě jeho pokynů postupovat dále s vozidlem (odstavit/opravit)

5) K pronájmu elektrokola je nutné složit vratnou zálohu uvedenou v Ceníku půjčovny. Pronájem kola je možný pouze po předložení alespoň dvou platných osobních dokladů a jejich ověření (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz).

6)  Nájemce může být pouze osoba zletilá starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s osobou, u které je důvodná obava, že při užíváním elektrokola může způsobit škodu sobě či třetím osobám.

7)  Půjčovné je splatné v momentě vrácení předmětu nájmu zápočtem oproti kauci. V případě překročení lhůty je nájemce povinen půjčovné doplatit včetně poplatku za překročení lhůty ve výši až 200% ceny půjčovného podle Ceníku.

8) Podpisem smlouvy a předávacího protokolu přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za vypůjčený předmět, a to až do doby vrácení předmětu pronajímateli. Používání předmětu nájmu osobami, které nejsou uvedeny ve smlouvě je zakázáno.

9) Jízda na elektrokole je na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem, jim zapůjčeným předmětem, a to na jeho vlastním majetku, na jiných předmětech movitých i nemovitých na zdraví nájemce nebo zdraví ostatních po celou dobu výpůjčky.

10)Při poškození, ztrátě, či odcizení vypůjčeného předmětu je nájemce povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost pronajímateli. V případě krádeže je nájemce povinen nahlásit tuto skutečnost Policii ČR, jakož i v případě nehody, kdy je škoda vyšší než 5.000 Kč, došlo ke zranění osob nebo ke škodě na majetku třetí osoby. Movitá věc není ze strany Pronajímatele pojištěná proti poškození ani zcizení, ani takové pojištění nezajišťuje. Nájemce má právo takové pojištění uzavřít s třetí stranou.

11) Rezervace probíhá osobně na prodejně Pronajímatele, telefonicky nebo e-mailem, a to nejméně dva dny předem. Pronajímatel si vyhrazuje právo zrušit nebo pozměnit rezervaci zejména v případech, kdy není možné zajistit bezvadný technický stav elektrokola

12) Tento Výpůjční řád a Ceník je k nahlédnutí v provozovně pronajímatele na prodejně Svět elektrokol, Palackého třída 164, 61200 Brno nebo na webových stránkách

 https://svet-elektrokola.cz/pujcovna/

Platné od 1.10.2020, Activemedical s.r.o.


 

Ceník půjčovny

 

Ceny uvedené v tomto Ceníku jsou za 1 elektrokolo. Při současném zapůjčení 2 elektrokol se z celkové ceny odečítá 10 %, při současném zapůjčení 3 nebo více elektrokol se odečítá 15 %.

Pokud se do dvou týdnů od zápůjčky rozhodnete pro pořízení nového elektrokola, z ceny kola odečteme celé půjčovné

 

Ceník půjčovného:

 

Vratná kauce je 5000 Kč (pět tisíc korun) za každé elektrokolo. Kauci je nutné složit v hotovosti při převzetí elektrokola.

 

 

Hlavní sezóna (1.4. – 30.9.)

Mimo hlavní sezónu

Jeden den (ráno – večer)

600 Kč

450 Kč

Dva dny (ráno – večer)

1000 Kč

800 Kč

Víkend (pá – po)

1500 Kč

1200 Kč

Týden (např. po – po)

2500 Kč

2000 Kč

Týden se 2 víkendy (pá – po)

3500 Kč

2800 Kč

 

 

Další služby spojené s půjčením:

Zapůjčení blatníků*

30 Kč / den

Zapůjčení nosiče s brašnou*

60 Kč / den

Každý další den (až do výše další položky)

300 Kč (200 Kč mimo sezónu)

Mytí znečištěného kola

300–600 Kč

Ztráta klíče

200 Kč

Ztráta nabíječky

1200 Kč

 

*blatníky a nosiče jsou dostupné v omezeném množství a jejich dostupnost není možné garantovat