Obchodní podmínky a nákupní řád internetového obchodu Svět elektrokol.cz

Informace o zpracování osobních údajů, přístup k osobním údajům - kapitola 9, níže

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti Cellutron s.r.o., Foerstrova 2418/10, Brno 616 00 s provozovnou Palackého třída 164, Brno  61200 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.svet-elektrokol.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.9. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

 

3.  Povaha zboží a jeho užívání

3.1.      Zboží nabízené v internetovém obchodě i kamenné provozovně je ve všech případech     určeno pouze k rekreačnímu a volnočasovému využití. Jeho užívání je na vlastní odpovědnost a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za následky způsobené nesprávným, nekvalifikovaným, neodpovědným nebo neznalým  užitím zboží ze strany zákazníka a rovněž nedpovídá za škody na zboží, majetku nebo osobní újmu zákazníka nebo třetích osob způsobených nedostatečným obeznámením se zákazníka s podmínkami užívání zboží, omezeními, bezpečnostními a zdravotními riziky, které sebou užití zboží může přinášet.

3.2. Provozovatel doporučuje aby zákazník při užívání zboží vždy dodržoval zásady bezpečnosti, používal všechny dostupné bezpečnostní a ochranné prostředky (jako jsou přilby, chrániče kloubů, páteře, přiměřenou obuv, ochranu zraku, rukavice, atd) a striktně dodržoval platnou legislativu a pravidla pohybu a provozu, nepřeceňoval vlastní zručnost, technické ani fyzické schopnosti a nevystavoval sebe ani okolí zvýšenému riziku poranění nebo jiné újmy na zdraví či majetku.  

3.3.U použití zboží neplnoletou osobou je vždy doporučeno vedení a dozor ze strany plnoleté osoby, která zároveň odpovídá za rizika spojená s provozováním volnočasových a sportovních aktivit dozorované osoby.

3.4.Zákazník je odpovědný se sám a ve vlastním zájmu  informovat o podmínkách a způsobu využití zboží, správném seřízení, údržbě a provozování, termínu dokončení záruční opravy, atd.

3.5. Všechny výrobky (zboží) prodávané prostřednictvím provozovatele jsou určeny k rekreačnímu (hobby) využití, což předurčuje charater a přiměřenou četnost jejich užívání - příležitostné užití a omezený časový rozsah (nikoliv každodenní profesionální využití či velký a frekventovaný časový rozsah užívání).

3.5.Při provozu na pozemních komunikacích je zákazník odpovědný za zajištění shody produktu s platnou legislativou. U jízdních kol a koloběžek se jedná o zajištění shody s přílohou 13 vyhlášky 341 / 2002 Sb. , jako je např. použití světel za snížené viditelnosti, omezení výkonu motoru a max. rychlosti na předepsanou úroveň a další parametry vyžadované platnou legislativou. Pokud je elektrické kolo osazeno přídavným akcelerátorem (nezávislým na šlapání) nesplňuje jako elektrokolo podmínky pro provoz na pozemních komunikacích a cyklostezkách (z pohledu legislativy není elektrokolem). Elektrokola osazená motorizací vyšší než 250W jsou primárně určena pro provoz mimo veřené komunikace a na nezpevněných cestách. Pokud na kole realizuje zákazník změny na komponentech elektroinstalace a motorizace, přenastavení továrních hodnot nebo montáž dodatečných ovladačů (např. otočný akcelerátor, změna motorizace, změna typu baterie, používání jiné než dodané nabíječky) a další neautorizované zásahy, přichází tím o záruku.

 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
Dobírka - platba při dodání zboží logistickou firmou, s příplatkem 50Kč
Hotově – platba při převzetí zboží na některé z provozoven dodavatele
Platba předem – platba převodem na účet dodavatele

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14  dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího anebo vytištěné spolu se zbožím dodávaným kupujícímu.

4.9. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 50,- Kč, maximálně však 500,- Kč.

4.10.Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího svetelektrokol@centrum.cz

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8. Pokud se kupující rozhodne odstoupit od smlouvy, učiní tak písemnou formou s uvedením čísla účtu či adresy pro vrácení peněz. Kupující se zavazuje vrátit zboží ve stavu, jak mu bylo dodáno, tzn. kompletní, s veškerou dokumentací a příslušenstvím, nepoškozené, s dokladem o jeho koupi a řádně zabalené v originálním obalu, tak jak mu bylo dodáno.

 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.6. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu, nejpozději však následující den po převzetí zboží, informovat prodávajícího o zjištěných závadách.
 

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné. Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy a  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

7.4. Za opotřebení způsobené běžným používáním se v přiměřeném rozsahu považuje opotřebení produktů i jejich komponent, jako jsou  zejména elastické komponenty pro přenos síly, pneumatiky, klouby, řemeny, otočná spojení, pryžové součásti, plochy ve styku s obuví, rukojeti, třecí elementy (obložení brzd, spojky), mechanická spojení, bowdeny, řetězová a ozubená soukolí, ložiska, pohyblivé sučásti motorů a rozebiratelné spoje. Dále pak baterie a jejich životnost (doba záruky není rovna životnosti), filtry, zapalovací svíčky, vysokonapěťové i slaboproudé elektronické komponenty, ovladače, povrchové materiály a plastové komponenty. Výplety kol vyžadují pravidelné seřizování, spadající do běžné údržby,  zejména při jízdách v terénu.

7.5. Za důsledek jiného než obvyklého používání se považují vady  způsobené neodborným, nesprávným nebo nevhodným používáním zboží, mechanickým poškozením v důsledku neúměrného namáhání, či jeho opotřebením v důsledku nepřiměřeného užívání, zanedbání údržby, neodborného či nesprávného seřizování nebo zanedbání jiných obecně známých zásad užívání (potřeba mazání řetězu, dotažení šroubových spojů přiměřeným způsobem, volba vhodných nástrojů pro seřizování), přiměřeně k povaze a určení zboží. 

7.6. . Za důsledek jiného než obvyklého používání se považuje nadměrné opotřebení v důsledku jiného než rekreačního využití ve shodě s účelem a pokyny pro užívání zboží. Rovněž nesprávné užívání zboží v důsledku nekvalifikovanosti, neznalosti, neinformovanosti nebo nedostatečné fyzické připravenosti zákazníka, neodborné péče, nesprávné techniky a postupů, užívání za nevhodných povětrnostních podmínek nebo na nevhodném povrchu či jiná nedbalost spotřebitele vedoucí k nadměrnému opotřebení nebo nevratným změnám na zboží. V případě elektrokol nemůže být obvyklého používání považováno zničení elektroinstalace jako následek zaplavení elektroinstalace vodou, např. při průjezdu vodou, skladování v dešti,  mytí proudem vody, zanedbání péče o baterii. Rovněž  přetěžování motoru v důsledku nadměrné zátěže, dlouhodobé využívání záběru motoru bez vlastního šlapání a trvalá jízda na motor.

7.8. Zásady řádného užívání

Mezi základní úkony pravidelné údržby kol, elektrokol a jim podobných výrobků  patří:

Před každou jízdou:

Kontrola funkčnosti a seřízení brzd, včetně dosedání brdových destiček / špalíků na bočnice ráfků – v případě nedostatků seřízení

Kontrola  lehkosti otáčení kol, řídítek, řetězu, šlapadel a klik, skládacích mechanismů a čepů – vymezení případné vůle, dotažení

Kontrola a případné seřízení činnosti měničů rychlosti (přehazovačky), zamezit „přeskakování“ řetězu

Kontrola dotažení rychloupínacích šroubů

Kontrola stavu baterie a správné funkce elektropohonu

 

Každý týden nebo každých 200km navíc:

Mazání řetězu, ložisek, čepů

Promazání a seřízení funkce měniče rychlostí, mazání ústí bowdenů

Kontrola a úprava tlaku v pneumatikách

Kontrola vycentrování ráfků kol a případné seřízení

Kontrola dotažení všech šroubových spojů, správné polohy, nastavení  a míry opotřebení všech komponent.

 

 Součástí pravidelné údržby je v závislosti na způsobu užívání také neprodlené očištění a osušení kola, čištění řetězu. Součástí řádného užívání koloběžek je dodržování správného poměre oleje a benzínu, dobíjení baterií, pravidelné mazání řetězu, ložisek, kol a ložisek převodovky a dotahování všech šroubových spojů, zejména přední vidlice, včetně matice přepětí pružiny.

 

7.7. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.8. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího tak, že zašle zboží k reklamaci poštou nebo jiným dopravcem (nikoliv však na dobírku) na adresu provozovny prodávajícího, spolu s průvodním dopisem,ve kterém popíše důvody reklamace, přiloží reklamované zboží v původním obalu a se záručním listem, případně dokladem o dodání zboží a dokladem o zaplacení zboží. Kupující dále sdělí svoji poštovní adresu na kterou má být prodávajícím o výsledku reklamace vyrozuměn. Doporučujeme, aby Spotřebitel sdělil i svoji emailovou adresu, případně telefonické spojení, přispěje tím k urychlení vyřízení reklamace. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady  mohou být dále upraveny reklamačním řádem prodávajícího.
 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy prodejna@svetelektrokol.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 

9.     Informace o zpracování osobních údajů, přístup k osobním údajům 

 

Základní ustanovení

 

9.1.      Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Cellutron s.r.o. IČO: 03795179 se sídlem v Brně, Foerstrova 2418/10 (dále jen: „správce“).

9.2.      Kontaktní údaje správce jsou:

Svět elektrokol, Palackého třída 164, Brno 61200  info@svetelektrokol.cz , tel.733320758

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

9.3.      Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

9.4.      Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

- udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely zpracování 

                                                                                    

Účelem zpracování osobních údajů je:

 - vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

- po dobu nezbytně nutnou pokud jsou data zpracovávána pro účel realizace práv a povinností z kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím, k vypořádání případných práv kupujícího z vadného plnění, ke splnění daňové povinnosti apod.

- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu

 

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

  

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou dopravci, poskytovatel eshopu, kteří

- podílejí se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

- zajišťují služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

- zajišťují marketingové služby,

- zajišťují účetní a daňové služby

 

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

- právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce

 

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

9.5.        Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

9.6.      Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Závěrečná ustanovení

9.7.        Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.8.      Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na těchto internetových stránkách.

 

 

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 

11. Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.
 

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Svět elektrokol.cz, Palackého 164, Brno, 61200

Adresa elektronické pošty: prodejna@svetelektrokol.cz

Všeobecné obchodní podmínky platné od 25.5.2018

 

Provozovatel je plátcem DPH. Povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů jsou řešeny v rámci kolektivního systém EKO-KOM, a.s., ekologická likvidace elektrických zařízení vstupem do kolektivního systému společnosti Rema Systém a.s.